Jornades de Dret català a Tossa

Selecció de ponències i comunicacions de les Jornades de Dret català a Tossa. Els textos corresponen a la versió prèvia dels treballs publicats a:

  • Àrea de Dret Civil, Universitat de Girona (coord.). Les Persones jurídiques en el dret civil de Catalunya: associacions i fundacions. Materials de les Novenes Jornades de Dret català a Tossa . València: Tirant lo Blanc, 1998.
  • Àrea de Dret Civil, Universitat de Girona (coord.). El Futur del dret patrimonial de Catalunya. Materials de les Desenes Jornades de Dret català a Tossa . València: Tirant lo Blanc, 2000.
  • Àrea de Dret Civil, Universitat de Girona (coord.). L'exercici de les competències sobre dret civil de Catalunya. Materials de les Onzenes Jornades de Dret català a Tossa . València: Tirant lo Blanc, 2002.
  • Àrea de Dret Civil, Universitat de Girona (coord.). El Dret civil català en el context europeu. Materials de les Dotzenes Jornades de Dret català a Tossa . Girona: Documenta Universitaria, 2003.
  • Àrea de Dret Civil, Universitat de Girona (coord.). Nous reptes del dret de família. Materials de les Tretzenes Jornades de Dret català a Tossa . Girona: Documenta Universitaria, 2005.
  • Àrea de Dret Civil, Universitat de Girona (coord.). La Codificació dels drets reals a Catalunya. Materials de les Catorzenes Jornades de Dret català a Tossa . Girona: Documenta Universitaria, 2007.
  • Àrea de Dret Civil, Universitat de Girona (coord.). El Nou dret successori del codi civil de Catalunya. Materials de les Quinzenes Jornades de Dret català a Tossa . Girona: Documenta Universitaria, 2009.
  • Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la Universitat de Girona (ed.). Contractes, responsabilitat extracontractual i altres fonts d'obligacions al Codi Civil de Catalunya. Materials de les Setzenes Jornades de Dret català a Tossa . Girona: Documenta Universitaria, 2012.
  • Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la Universitat de Girona (coord.). Qüestions actuals del dret català de la persona i de la família. Materials de les Dissetenes Jornades de Dret català a Tossa . Girona: Documenta Universitaria, 2013.
  • Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la Universitat de Girona (coord.). El Llibre sisè del Codi civil de Catalunya: anàlisi del projecte de llei. Materials de les Divuitenes Jornades de Dret català a Tossa . Girona: Documenta Universitaria, 2015.