El Llibre sisè i la proposta de nou "código mercantil"

Llácer Matacás, M. Rosa
Share
I. La "civilitat", imprevista qüestió afegida a les "bases de les obligacions contractuals". 1. L’avantprojecte de llei del codi mercantil i projecte de llei del llibre sisè del codi civil de catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, en clau d’incompatibilitat. 2. La unitat de mercat com a pretext. II. El contracte mixt: concurrència de matèries i prevalença de l’estatut civil. III. L’estatut civil especial. 1. El cas paradigmàtic de la relació contractual de consum: la correcció de la desigualtat com ratio iuris de l’especialitat civil. 2. L’estatut civil del consumidor com la persona aliena a activitats professionals en una relació contractual de consum. 3. La formació d’un estatut de drets del consumidor i la prevalença de l’estatut civil. 4. El reconeixement de la civilitat: la remissió de les lleis especials al dret sectorial i al dret comú (arts. 112-1 CCons i 59.1 TRLCU). IV. L’estatut civil del client de béns i serveis en les regulacions sectorials. V. El Llibre sisè CCCat com seu de dret general i de dret civil especial. 1. El Llibre sisè CCCat com seu del dret general de les obligacions i els contractes. 2. L’absorció de l’especialitat en els nous Codis civils. L’empara del principi de bona fe. 3. La “comunitat” de les normes especials incorporades al CCCat ​
​Tots els drets reservats