El Dret civil balear, exemple de mera conservació del Dret civil “especial”: entre l’ocàs del Dret civil balear i l’oportunitat de la seva resiliència

Llodrà Grimalt, Francesca
Share
Partim del Projecte de Llei pel qual es modifica la Compilació de Dret civil de les Illes Balears, aprovat pel Consell de Govern de 17 de juny de 2016 (BOPIB n.º 53, p. 2537, R. 10512/2016), que ha conclòs com a Llei 7/2017, de 3 d’agost, per la qual es modifica la Compilació de dret civil de les Illes Balears. Així, es fa referència a les temàtiques presents al projecte de 17 de juny de 2016 i regulació final a la llei 7/2017, a les reformes no projectades al projecte que han permès la resiliència de la i a les reformes inajornables per incidir en la resiliència de la Compilació ​
​Tots els drets reservats