L'arrendament de béns: propostes de futur a Catalunya

Bosch Capdevila, Esteve
Share
La Llei 3/2017 va aprovar el llibre sisè del codi civil de Catalunya sobre les obligacions i els contractes, si bé no va fer una regulació completa, sinó només la d’alguns tipus contractuals, entre ells la compravenda. El capítol tercer del títol segon, dedicat als "contractes sobre objecte aliè", tracta dels contractes de conreu, entre ells i com a modalitat més important el contracte d’arrendament de finques rústiques. La progressiva compleció del llibre sisè ha de suposar, més aviat que tard, una regulació general del contracte d’arrendament de béns en aquest mateix capítol tercer, com ja s’ha demanat per diverses instàncies polítiques i socials. El Parlament de Catalunya, per mitjà de la Moció 84/XII, aprovada el 9 de maig de 2019, va instar el Govern de la Generalitat a impulsar de manera urgent l’aprovació de mesures legislatives, en el marc del dret civil propi, per a permetre que Catalunya compti amb una regulació pròpia del contracte d’arrendaments urbans. I la Disposició final primera de la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, va disposar que "Dins del termini de nou mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el Govern ha d’elaborar i presentar al Parlament de Catalunya un projecte de llei relatiu als contractes d’arrendament de béns". La regulació dels arrendaments a Catalunya planteja una sèrie de qüestions amb relació al seu abast, contingut, estructura i encaix dins dels llibre sisè del Codi civil, a les que tractarem de donar resposta en aquest treball ​
​Tots els drets reservats