Classes i grups socials a la Regió Metropolitana de Barcelona