Diversitat religiosa i urbanisme: un estudi de cas, la ciutat d'Olot