1es Jornades de bones pràctiques 2010

La nostra universitat es troba en un moment de canvis produïts per la implantació dels nous graus i l’adaptació de les metodologies docents a l’esperit del Pla de Bolonya. En aquest procés sorgeixen iniciatives que persegueixen millorar els processos d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat universitari.

Des de l’ICE es considera important difondre aquestes experiències de bones pràctiques conduïdes per professorat dels diferents centres de la nostra universitat. L’interès d’aquesta difusió rau en el propòsit de donar a conèixer aquestes actuacions, d’aprendre els uns dels altres i de proporcionar orientacions per al desenvolupament de noves iniciatives.

Amb aquest motiu se celebra la 1a Jornada de Bones Pràctiques com una de les actuacions complementàries a les línies d’actuació previstes per l’ICE en el Pla marc de formació del personal docent i investigador de la UdG 2009-2013 (aprovat pel Consell de govern de la Universitat de Girona en la sessió núm. 3/29 de 2 d’abril de 2009).

Girona, 15 i 16 de juny de 2010