La modelización matemática: transición entre la educación primaria y secundaria

Share
Un dels reptes principals de l'Educació Matemàtica com a disciplina científica és generar coneixement que permeti incidir en la pràctica docent del professorat, amb l'objectiu de millorar els processos d'aprenentatge dels diferents nivells educatius. Des d’aquest marc, es pretén formar estudiants matemàticament competents, és a dir, ciutadanes i ciutadans que siguin capaços d'utilitzar els coneixements matemàtics per resoldre de manera comprensiva i eficaç les diferents situacions que es presentin en la seva vida quotidiana. Conseqüentment, cal disssenyar propostes educatives que afavoreixin aquests desafiaments. En aquest context, la modelització matemàtica pretén ser una important aportació al camp, concebent-la en l'àmbit educatiu com una estratègia didàctica que permet utilitzar la matemàtica per representar, analitzar, predir o proporcionar informació sobre els fenòmens del món real i fer-ne un procés de traducció entre aquest món i les matemàtiques. Tradicionalment, les investigacions en l'àmbit de la modelització matemàtica han estat enfocades als nivells educatius superiors. És per això que aquesta tesi doctoral identifica com una necessitat l'estudi de la modelització matemàtica en les primeres etapes educatives, raó per la qual l'estudi de la modelització matemàtica i la transició corresponent entre Educació Primària i Secundària pretén cobrir aquest buit. Les dades derivades d'aquesta investigació han permès identificar que, si bé la modelització matemàtica és present als currículums dels països que formen part de l'estudi, cal fer una revisió adequada d'aquests documents amb el propòsit que hi hagi una seqüència i una articulació adequada. del coneixement matemàtic. A més, s'identifica com un dèficit que un dels principals recursos utilitzats pel professorat, els llibres de text, no incorporin sovint activitats de modelització matemàtica a ser treballades per l'alumnat. Addicionalment, els resultats obtinguts indiquen que activitats de modelització matemàtica, dissenyades adequadament i implementades en edats primerenques com en l’etapa d’Educació Primària, per exemple, mobilitzen en els alumnes aprenentatges significatius de conceptes matemàtics que fins i tot van més enllà del que estableixen els plans d'estudi per a aquestes edats, afavorint l’adquisició d’importants competències matemàtiques. Finalment, a mode de conclusió, els resultats d’aquesta tesi doctoral tenen implicacions educatives directes, ja que s’ofereixen recomanacions didàctiques al professorat amb l'objectiu que s'implementin aquestes activitats a les aules. A més, té implicacions en la investigació educativa, ja que permet avançar en el coneixement d'aquesta temàtica tan important per a l'educació matemàtica ​
​L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

Localització