Modelització no lineal amb elements finits d'elements de formigó armat

Castany Feixas, Aniol
Share
És habitual que el càlcul d’estructures es basi en mètodes que suposin un comportament lineal i elàstic de l’estructura. Aquests mètodes, juntament amb els codis de disseny i les normes existents, permeten dimensionar els elements estructurals més habituals, assegurant les estructures. Tanmateix, existeixen casos singulars que poden requerir un anàlisis més detallat en el que s’hagi de tenir en compte un comportament més ajustat a les lleis constitutives dels materials (no linealitat del material) i/o s’hagi de contemplar la influència de les possibles deformacions de la mateixa estructura (no linealitat geomètrica). En aquests casos, una de les eines més utilitzades és la simulació mitjançant el mètode dels elements finits. Històricament, alguns dels programes més utilitzats han estat Abacus o Ansys, els quals donen uns resultats molt satisfactoris en la majoria de casos. No obstant, aquests programes són molt genèrics i a vegades succeeix que el seu ús per a la modelització d’elements de formigó i/o formigó armat resulta complexa. És per això que s’ha decidit buscar programes especialitzats que estiguin pensats -des dels seus orígens- per aquest tipus d’anàlisis, com ara el programa ATENA ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0