L'acció d'enriquiment injustificat per intromissió en dret d'altri: naturalesa, contingut i substantivitat jurídica pròpia en el dret privat espanyol i en el marc comú de referència (pel unj enr.)

Vendrell Cervantes, Carles
Share
La present comunicació té per objecte la descripció general de la naturalesa i contingut de l’acció d’enriquiment injustificat per intromissió en dret d'altri i del seu grau de penetració a l'ordenament jurídic espanyol, especialment com a expedient jurisprudencial de resolució de controvèrsies de naturalesa pràctica. Tanmateix, atès que els Principis de Dret Europeu formulats per l’anomenat Study Group on a European Civil Code, inclouen uns Principis dedicats a l'Enriquiment Injustificat, resulta oportú identificar breument l'encaix i tractament de la condictio per intromissió en aquest darrer conjunt normatiu ​
​Tots els drets reservats