L’art. 232-9 CCCat i els actes en perjudici del dret a la compensació econòmica per raó de treball