La Prova d'avaluació escrita reflecteix els aprenentatges? La resposta dels estudiants