El Terratge: una especialitat de parceria?

Soria Abad, Jaume Ramon
Share
L'àmbit jurídic referent als contractes de conreu, i concretament, pel que fa als contractes especials sobre explotació de terres, ha estat desenvolupat per la Compilació del Dret civil de Catalunya (=CDCC), en els seus articles 337-3381. D'entre aquests preceptes, que estableixen el règim jurídic de la parceria a Catalunya, l'article 338 CDCC agrupa tot un conjunt de figures, considerades com a modalitats especials de parceria, en les quals, atesa la lletra del precepte, l'arrendatari assumeix com a obligació principal la millora d'una finca o bé l'inici d'un conreu; aquests contractes, que finalitzaran amb l'arribada del termini pactat, es regiran pels pactes entre les parts o, a manca de pacte, pels usos i costums de la comarca ​
​Tots els drets reservats