Lesió ultra dimidium i opció. Notes per a una possible reforma de mínims de la rescissió per lesió