La Prescripció de les accions personals que no tenen assenyalat termini especial en el dret civil de Catalunya: la seva inaplicació

Lamarca i Marquès, Albert
Share
Amb aquesta comunicació es pretén posar de relleu la reiterada inaplicació per part dels Tribunals de l’art. 344.2 de la CDCC, que estableix un termini de prescripció de trenta anys per a l’exercici de les accions personals que no tinguin assenyalat termini especial, no respectant el sistema de fonts en matèria de dret privat establert als arts. 1 i DA 4ª CDCC i als arts. 1 i 13 CC ​
​Tots els drets reservats