Parelles de fet i designació tutelar

Anderson, Miriam
Share
El comentari que segueix pretén, en última instància, posar de manifest que la indecisió a l’hora de regular la situació de les unions convivencials pot generar problemes i desigualtats en aspectes de la vida de les persones que, si bé no apareixen com la gran qüestió discutida, adquireixen especial transcendència pels subjectes que s’hi veuen involucrats en un moment o altre de la seva existència, fins al punt de tenir llavors una importància capital ​
​Tots els drets reservats