Relacions familiars i atribucions successòries legals. Novetats en la regulació de la llegítima i la quarta vidual