La successió contractual en el nou llibre IV del Codi civil de Catalunya