La Codificació de la part general del Dret d’obligacions i contractes de Catalunya: la qüestió competencial com a principal problema en relació amb les bases de les obligacions contractuals

Valls Lloret, José Domingo
Hatero Jiménez, Manel
Text Complet
Compartir
Amb aquest treball ens proposem indagar la situació actual i els antecedents, remots i immediats, del que hem anomenat part general del dret d'obligacions i contractes de Catalunya (entesa com aquella constituïda per les institucions jurídiques pròpies de la teoria general de la obligació i el contracte, en general; en contraposició a la part especial, constituïda pels tipus contractuals, en particular), per tal d’oferir-ne una visió panoràmica en un moment en el qual es pretén precisament la seva codificació. No pretenem endinsar-nos en el terreny de l'especulació jurídica (el “dret català hipotètic”, com ha dit VAQUER ALOY), sinó més aviat exposar quin és l’estat de la qüestió. En tot cas, ens farem ressò de quines son les veus de la doctrina en relació amb el futur desenvolupament d’aquesta important matèria i la problemàtica que presenten la qüestió competencial i el marc d’unificació del dret contractual europeu ​
​Tots els drets reservats