Un estudi sobre interdisciplinarietat, professions socials i acció socioeducativa = Un estudio sobre interdisciplinariedad, profesiones sociales y acción socioeducativa

Úcar, Xavier
Canals, Ll.
Figueras, P.
Aymerich, E.
Costa, S.
orcId Feu, Jordi
Feu, Jordi
Share
Aquest article és el relat d'un seguit d'accions encetades per donar resposta a una sèrie de preguntes referides a l'àmbit de la intervenció socioeducativa. El que volíem era conèixer I'estat de la interdisciplinarietat en I' àmbit de les accions socioeducatives professionals. En quin grau i de quina manera conflueixen les diferents disciplines en I'acció social o socioeducativa? Quines profess ions i professionals d'allò social van desenvolupant aquestes accions? Quines relacions -de col·laboració; de confrontació; d'anlament, etc.- es produeixen entre elles? 1, per últim, ens preguntàvem: existeix una consciencia entre els i les professionals sobre la necessitat -o no- d'aquesta interdisciplinarietat? Aquestes qüestions inicials dibuixaven tres eixos al voltant dels quals s'havia d'organitzar la recerca. El primer, la interdisciplinarietat, entesa com la confluència, el diàleg i la interacció entre els diferents sabers -cognitius, afectius i comportamentals- que conflueixen o poden confluir en les accions socials professional s. El segon, les projeccions socials, enteses com totes aquelles accions professionals -socialment i legalment reconegudes com a tals que es desenvolupen en el marc de I'Estat de/ Benestar i s'ocupen, majoritari ament, de situacions i problemàtiques derivades d'aquell. 1, per últim, el tercer, I'acció socioeducativa, molt vinculat a I'anterior i referit tant a les mateixes accions desenvolupades com a I'objectiu al qual aquelles s'adrecen ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial (by-nc) Creative Commons by-nc3.0