3. Anàlisi i descripció de llocs de treball tipus

 

 

3.1 Qüestionari per a l'anàlisi i descripció del lloc de treball

3.2 Fitxa descriptiva del perfil professional del lloc tipus i glossari

3.3 Fitxes PAS-F i PAS-L

   

Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals
Assessoria Jurídica
Biblioteca
GIGS
Gabinet de Planificació i Avaluació
Institut de Ciències de l'Educació
Cooperació
Promoció Ocupació
OITT
Oficina de Relacions Exteriors
Servei de Publicacions
Recursos Humans
Serveis d'Esports
Secretaria General
Gestió Acadèmica i Estudiants
Servei Informàtic
SIGTE
Servei de Llengües Modernes
SOTIM
Serveis Tècnics de Recerca
Arxiu i Registre
Síndic
Rectorat
Consell Social
Àrees d'Estudi
Oficina Verda
Gerència
Servei d'Economia, Patrimoni i Contractació
Oficina de Salut Laboral
Caps

 

3.4 Salvetats

3.5 Anàlisi del dimensionament a les àrees d'estudi