Avaluacions externes i escola inclusiva? Presentació de Mercè Juanola