Disseny d'una planta de tractament d'aigües per a una indústria de tractaments superficials per mètodes electrolítics

Ayala Pastor, Ernest
Compartir
L’objecte del projecte ha estat el de dissenyar una depuradora adequada al tractament de 5 m3/h d’aigua residual contaminada amb Cu, Ni, Zn i Cr tot ajustant-se a la normativa d’abocament legal vigent, i amb la premissa d’utilitzar les tecnologies i processos més eficients i econòmics. Per tal de poder dimensionar correctament els equips i estructures s’han realitzat diverses proves químiques i estudis estructurals utilitzant programes informàtics tals com el SAP2000, dissenyats especialment per a aquest tipus de tasques. A partir de les dades obtingudes s’han dimensionat tots els equips de la Depuradora. Amb aquest estudi s’arriba a la conclusió que l’addició de reactius assegura l’eliminació de contaminants fins als límits d’abocament a la xarxa de clavegueram que marca la legislació Catalana. Cal tenir en compte que en la posta a punt de la instal•lació caldrà optimitzar els cabals dels reactius per tal d’adequar-los a les concentracions reals dels contaminants presents en l’aigua residual del procés ​
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0