Estudi comparatiu entre cobertes de dipòsits d'aigua industrials de formigó armat amb acer o armat amb fibra de vidre

Martínez Soler, Aina
Share
Els components estructurals dels dipòsits d’aigua industrials (de grans dimensions) que solen estar construïts amb formigó armat , estan condicionats pels següents aspectes: la corrosió de les armadures (durabilitat), la necessitat de limitar l’amplada de fissuració (durabilitat i estanqueïtat) i la quantitat necessària per controlar la fissuració (cost econòmic). S’observa que la coberta del dipòsit resulta especialment susceptible de ser atacada pel clor en estat gasós. La majoria d’aquetes limitacions es podrien millorar si canviéssim l’acer de l’armadura per un material que no es corroeixi tan fàcilment quan està en contacte amb l’aigua. La fibra de vidre podria ser un material adient per millorar aquestes condicions. El treball parteix d’un projecte d’un dipòsit d’aigua de vint metres de diàmetre construït amb formigó i acer. A partir d’aquest projecte i de les formules de la normativa americana (ja que la normativa espanyola no contempla aquesta possibilitat) realitzarem el dimensionament per la coberta de formigó armada amb fibra de vidre. Per poder realitzar el dimensionament amb fibra de vidre s’ha seguit una sèrie de passes ja que el procediment és complex. Primer es van estudiar les diverses possibilitats que ofereix el mercat: diàmetres, nombre de rodons... Aquest material ofereix més resistència a la corrosió en contacte amb l’aigua, però en quan el dimensionament no se sabia si les condicions també serien favorables. Per realitzar aquest pre-dimensionament es va veure que la normativa espanyola no contempla la possibilitat d’armar el formigó amb fibra de vidre, això va portar a fer una investigació de les diverses normatives que es podrien aplicar. Al final e va decidir triar l’americana i és la que s’aplicat al treball. Seguidament es va realitzar el mateix exercici però de dues maneres diferents per comparar els dos mètodes de càlcul: per armar amb acer es va utilitzar la normativa Espanyola (EHE-08) i per armar amb fibra de vidre la normativa americana (ACI 440.1R-06). Posteriorment es va fer un programa amb Matlab per poder fer totes aquestes comprovacions ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0