Efecte econòmic del criteri d'amidament "buit per ple" en els tancaments constructius d'obra en l'edificació

Figueras Guixeras, Xavier
Share
L’existència de forats en els tancaments constructius d’obra compliquen la seva execució, ja que impliquen la realització d’uns treballs complementaris per resoldre aquests forats, els quals cadascun d’ells necessita una prèvia definició i amidament per tal de costejar-los i que l’industrial o l’empresa executora cobri en compensació al treball realitzat. Així doncs, per tal de realitzar el procés d’amidament, pressupostació, preparació d’ofertes i certificació de forma més senzilla i ràpida, han aparegut diferents criteris de compensació d’aquests treballs complementaris amb l’objectiu d’arribar a un equilibri econòmic just entre l’industrial o l’empresa que executa els treballs i el client que els paga, entre els quals destaca el criteri d’amidament “buit per ple”. No obstant, aquest normalment s’aplica sense conèixer realment quin és el seu efecte econòmic i quines són les activitats complementàries que s’han de compensar per tal d’arribar a un equilibri econòmic just que satisfaci a ambdues parts implicades en el procés. Per tant, l’objectiu principal del treball serà la valoració de l’efecte econòmic en l’aplicació del criteri d’amidament “buit per ple” fins a arribar a l’equilibri econòmic desitjat, entre el client i l’industrial o l’empresa, en els tancaments constructius d’obra més habituals, analitzant en cada cas quines activitats han de quedar compensades per tal d’aconseguir aquest equilibri i observant el desajust econòmic que pot provocar un criteri mal fixat ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0