Efecte econòmic del criteri d'amidament "buit per ple" en els tancaments constructius d'obra en l'edificació