Caracterització energètica del parc edificatori anterior al codi Tècnic de l’edificació CTE

Serra Barchín, Marc
Share
En l'actualitat, l'eficiència energètica en l'edificació és un dels conceptes més importants, no tan sols per la política energètica Espanyola, sinó també Europea amb un objectiu d'estalvi del 20% el 2020. Dins el sector de l'edificació, les normatives sobre eficiència energètica s'incorporen a partir de la transposició de les directives europees 2002/91 i 2010/31, que obliga, entre d'altres, a la certificació energètica, no només d'edificis nous, sinó també dels edificis antics que es trobin en situació de lloguer o compra/venta. L'objecte del present projecte és fer un catàleg de solucions constructives típiques, que es donen abans de l'aprovació i entrada en vigor del CTE a partir del RD 314/2006. El catàleg consta de variacions en l'evolvent de l'edifici, variacions en la contribució solar i variacions en les instal•lacions de climatització. Cadascuna d'aquestes combinacions s'analitzarà amb els programaris LIDER i CALENER, de forma que s'obtindrà una estimació de les emissions de CO2 per a cada cas, i a partir del projecte de real decret de certificació d'edificis existents (encara en tramitació a data de redacció del full de projecte d'aquest projecte), s'assignarà una qualificació energètica. D'aquesta manera, es podrà tenir una primera aproximació de la qualificació energètica dels edificis existents, a partir de les seves característiques. Pel que fa a les especificacions, es definirà un edifici unifamiliar aïllat, s'establiran un conjunt d'evolvents, s'especificaran quins espais de l'edifici són habitables i quins no, i es definiran un conjunt d'instal•lacions. L'abast de l'estudi comprendrà els edificis situats a la zona climàtica C2 de la província de Girona. Aquesta zona inclou els edificis que es troben a una alçada del nivell del mar de entre 0 m a 342 m (dins la província de Girona) ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0