Innovar o conservar a l’escola: una anàlisi en tres nivells