Automatització d'una planta de preparació i distribució de pinsos