El Món funerari antic, tardoantic i altomedieval a la ciutat de Girona: u n estat de la qüestió