Jornada sobre els esquemes nacionals d'interoperabilitat i de seguretat

La finalitat de l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat és la creació de les condicions necessàries per garantir el nivell adequat d’interoperabilitat tècnica, semàntica i organitzativa dels sistemes i les aplicacions utilitzades per les administracions públiques de manera que permeti l’exercici de drets i el compliment de deures mitjançant l’accés electrònic als serveis públics i, a la vegada, que redundi en benefici de l’eficàcia i l’eficiència.

La finalitat de l’Esquema Nacional de Seguretat és la creació de les condicions necessàries de confiança en l’ús dels mitjans electrònics, a través de mesures per garantir la seguretat dels sistemes, les dades, les comunicacions i els serveis electrònics, que permetin als ciutadans i a les administracions públiques l’exercici dels drets i el compliment dels deures a través d’aquests mitjans. L’Esquema Nacional de Seguretat persegueix fonamentar la confiança en el fet que els sistemes d’informació presten els seus serveis i custodien la informació d’acord amb les seves especificacions funcionals, sense interrupcions o modificacions fora de control i sense que la informació pugui arribar al coneixement de persones no autoritzades. S’ha de desenvolupar i perfeccionar en paral·lel a l’evolució dels serveis i a mesura que es vagin consolidant els seu requisits i les infraestructures en què recolzen.

El fet de l’aprovació recent dels dos esquemes ha fet que es consideri oportú, des de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i amb la col·laboració de la Universitat de Girona i del CESCA l’organització d’una jornada específica, en el marc universitari, per parlar d’aquest dos esquemes bàsics en el desenvolupament de la llei 11/2007 i per tant de la e-Administració.

Girona, 26 de maig de 2010