Els proverbis rimats de Ramon Llull i la poesia gnòmica occitanocatalana

Tous, Francesc
Full Text
CABRE-TOUS.pdf embargoed access
Request a copy
When filling the form you are requesting a copy of the article, that is deposited in the institutional repository (DUGiDocs), at the autor or main autor of the article. It will be the same author who decides to give a copy of the document to the person who requests it, if it considers it appropriate. In any case, the UdG Library doesn’t take part in this process because it is not authorized to provide restricted articles.
Share
A cavall entre els segles XIII i XIV Ramon Llull va escriure cinc col·leccions de proverbis i una desena d’obres en vers, amb especial intensitat durant els períodes 1294-1296 i 1299-1302. Malgrat la transmissió llatina conservada d’alguns d’aquests textos –en certs casos, molt més extensa que la vernacla–, tots foren escrits originalment en català. Un parell d’aquestes obres –els Proverbis de la Retòrica nova (1301) i els Proverbis d’ensenyament (1309?)– combina les dues formes d’expressió: la brevetat del proverbi amb el ritme de la rima i el vers. Tots dos corpus tenen en general una orientació didàctica i formativa i, ultra l’itinerari biogràfic i els projectes intel·lectuals i missionals lul·lians, per analitzar-los cal tenir presents tant les tradicions poètiques, sapiencials i didàctiques en voga en aquell moment, com els interessos culturals, espirituals i intel·lectuals promoguts en ambients laics i cortesans. De manera més concreta, els reculls de proverbis rimats de Llull s’inscriuen netament en una tradició gnòmica de llarg abast, encapçalada pels Disticha Catonis i els Proverbia Salomonis, molt difosa en aquest període, que incita els escriptors vernacles a redactar nous reculls de proverbis o de sentències segons el model dels textos d’autoritat, adaptats a les necessitats i les demandes del públic coetani. L’objectiu d’aquest article és analitzar els principals reculls de proverbis occitanocatalans de l’època, amb la finalitat principal d’entendre millor la producció gnòmica de Llull, remarcar-ne les singularitats, i sobretot integrar-la en el marc sociocultural que li és propi ​
​Tots els drets reservats