El Reglament europeu de successions: presentació d’un joc de pesos i contrapesos

Font i Segura, Albert
Share
El Reglament (UE) No. 650/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 4 de juliol de 2012, relatiu a la competència, la llei aplicable, el reconeixement i l’execució de les resolucions, a l’acceptació i l’execució dels documents públics en matèria de successions mortis causa i a la creació d’un certifica successori europeu aborda una matèria tan complexa com plural. Des del punt de vista legal, el fenomen successori comprèn qüestions que abasten tant el Dret privat com el Dret internacional privat, tant el Dret processal com el Dret fiscal. La regulació de les successions per causa de mort constitueix per sí mateixa una peça essencial de l’engranatge existent en qualsevol ordenament jurídic ja que es situa en un punt de confluència en el qual es troben àmbits jurídics que determinen l’estructura d’un concret ordenament jurídic. Òbviament, la complexitat augmenta en la mesura en que la pretensió normativa tingui per objecte la successió transfronterera ​
​Tots els drets reservats