Acotacions del món pràctic a la propietat horitzontal (I)

Seguí Puntas, Jordi
Share
La reforma del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya en matèria de propietat horitzontal feta realitat per la Llei 5/2015, de 13 de maig, neix del projecte de llei aprovat pel Govern de la Generalitat el dia dos de juliol de 2013, el qual era una conseqüència obligada de les resolucions del Parlament de Catalunya de 29 de gener de 2009 —aquesta esperonada pels administradors de finques, grup de professionals amb contacte més directe amb les comunitats de propietaris— i de 28 d’abril de 2011, que instaven dita reforma. Atès que el llibre cinquè tot just havia entrat en vigor el juliol de 2006, la iniciativa legislativa forçosament havia de començar per reconèixer que la reforma perseguia d’entrada corregir “imprecisions, disfuncions i contrasentits” de la norma (causa de tants i tants litigis, com la pràctica judicial ha palesat); tanmateix, el legislador diu que aprofita per harmonitzar la regulació i coordinar la amb la resta del llibre cinquè, relatiu als drets reals. Només per aquestes raons cal qualificar la iniciativa legislativa d’oportuna. Però el cert és que va més enllà i que aprofita l’avinentesa per introduir canvis de gran abasten aquest capítol es fa una anàlisi crítica de les principals reformes introduïdes per la Llei 5/2015 ​
​Tots els drets reservats