La incorporació de la propietat temporal al Codi civil de Catalunya

Bosch Capdevila, Esteve
Share
El 23 de juliol de 2015 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 19/2015, d’incorporació de la propietat temporal i la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, amb la finalitat essencial de facilitar l’accés a l’habitatge, ja sigui adquirint la només temporalment -propietat temporal-, o progressivament -propietat compartida-. Aquest treball, dedicat a la “incorporació de la propietat temporal al Codi civil de Catalunya”, es divideix en dues parts, estretament relacionades. En una primera s’estudia la propietat temporal en general, fent referència a les diverses situacions de temporalitat del dret de propietat. En la segona part s’estudia el règim legal de la propietat temporal a partir de la regulació catalana en la llei 19/2015 (arts. 547 1 i ss. CCCat) ​
​Tots els drets reservats