La protecció patrimonial de la persona discapacitada o dependent: el patrimoni protegit

Pozo Carrascosa, Pere del
Share
Sobre el el patrimoni protegit de la persona discapacitada o dependent. i. Presentació. II. La naturalesa i l’estructura del patrimoni protegit. 1. El patrimoni, en general. 2. Els patrimonis de la persona. 3. Els patrimonis al servei d’una persona o una finalitat: els patrimonis independents. 4. El patrimoni protegit com a patrimoni independent. 5. Pluralitat de patrimonis protegits a favor d’una mateixa persona. III. Els beneficiaris del patrimoni protegit.1. Tipologia i limitació de la qualitat de beneficiari. 2. El beneficiari pot ser el constituent del patrimoni protegit, però no el seu administrador. 3. La pluralitat de beneficiaris. IV. La constitució del patrimoni protegit. 1.El constituent. 2.El negoci de constitució del patrimoni protegit. V. Les aportacions successives. VI. L'administració del patrimoni protegit. 1.El càrrec d’administrador. 2.L’actuació de l’administrador. 3. El control de l’administració. vii. L’extinció i la liquidació del patrimoni protegit. 1. Les causes d’extinció. 2. Liquidació, rendició final de comptes i destinació del romanent. viii. La publicitat registral. 1. Àmbit general de publicitat: el Registre de Patrimonis Protegits. 2. Àmbits específics de publicitat ​
​Tots els drets reservats