Conclusions i propostes de la recerca sobre els acolliments en família aliena