Informe sobre l’assetjament i el ciberassetjament a l’educació primària a Catalunya

Share
Aquest informe està organitzat en dues parts, que es detallen breument a continuació. En la primera part, titulada “La veu d’infants, mestres, famílies i psicopedagogs”, consisteix en un estudi empíric sobre el fenomen de l’assetjament a l’educació primària a Catalunya, en què s’ha intentat recollir les perspectives dels seus actors principals implicats. Atès que la recerca sobre prevalença d’assetjament i ciberassetjament a l’educació primària és limitada i que no existeix cap estudi de prevalença de tot Catalunya sobre aquest tema, l’objectiu principal d’aquest estudi empíric és conèixer la prevalença de l’assetjament i el ciberassetjament a l’etapa d’educació primària a Catalunya. Per altra banda, considerant que els estudis sobre la prevalença ens aporten una informació limitada, ja que no ens indiquen les causes del fenomen ni la forma de reduir-lo, també es pretén estudiar quines són les raons i les conseqüències de l’assetjament i el ciberassetjament, com actuen els diferents agents implicats en aquestes situacions i quina relació hi ha entre els comportaments de victimització i agressió dels infants. Alhora, també s’ha analitzat quina percepció tenen les víctimes i els agressors de la seva experiència, què opinen les famílies, els mestres i els psicopedagogs sobre les necessitats, suports i actuacions que calen en situacions d’assetjament, quin grau de coneixement i comunicació tenen les famílies amb els seus fills, o com es relaciona l’accessibilitat a Internet amb el ciberassetjament, entre d’altres qüestions. L’assoliment de tots aquests objectius ens permetrà tenir una visió global de l’assetjament escolar a l’educació primària de Catalunya, que permeti fer visible la mirada dels infants, famílies, mestres i psicopedagogs sobre aquesta problemàtica, que ajudi a sensibilitzar de la gravetat d’aquest tipus de comportaments i, finalment, que promogui la recerca de les formes d’intervenció més adequades per prevenir i donar respostes a aquest fenomen. La segona part té la finalitat de, a través d’una revisió de la literatura, identificar i comentar actuacions adequades en relació amb l’assetjament i el ciberassetjament amb l’objectiu d’oferir pautes i models de referència per tal d’abordar aquest fenomen. Específicament, es pretenen identificar els actors implicats en les bones pràctiques cap a l’assetjament en edats escolars, els factors rellevants que s’han de tenir en compte a nivell individual, escolar i social, i finalment els programes i elements d’intervenció eficaços enfront de l’assetjament escolar i el ciberassetjament ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution – Share alike (by-sa) Creative Commons by-sa