Els Capítols matrimonials: una font per a la història social