Els Remences: la senyoria de l'Almoina de Girona als segles XIV i XV

Lluch Bramon, Rosa
Share
Estudi sobre les condicions rurals dels pagesos de la regió de Girona als segles XIV i XV i sobre el funcionament remença a finals de l’edat mitjana, utilitzant com a font els llibres de comptes i la documentació administrativa de l’Almoina del Pa de la Seu de Girona ​
​Tots els drets reservats