Doctorat en Medi Ambient. Itinerari de Geografia en Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient

El medi en què es desenvolupa l'espècie humana és complex, no només per la biodiversitat d'espècies amb què hi conviu i pels processos que en determinen la dinàmica i l'evolució, sinó també perquè la pròpia pressió antropogènica sovint modifica de forma remarcable el curs dels esdeveniments. Només un coneixement profund de l'entorn, els processos que s'hi donen, i la influència humana sobre ells, permetrà comprendre millor el nostre entorn i actuar en coherència per preservar la seva qualitat.

L'Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona (IMA-UdG) és un institut de recerca universitària que té com objectiu la investigació bàsica i aplicada en els àmbits científics i tècnics de rellevància per a l'estudi i gestió del medi ambient.