Minimització de la generació d’aigües de neteja i contaminants provinents dels reactors d’una indústria química

Batalla Boncompte, Guillem
Share
L’empresa PRODUCTES CONCENTROL és una empresa química dedicada a la fabricació d’especialitats químiques, entre les més importants es troben desemmotllants, recobriments alimentaris, dispersions de resina, adhesius i antiespumants. La gran complexitat de productes fan que es generin aigües residuals de neteja molt diverses quan es netegen els reactors. Aquestes aigües són tractades a la depuradora físicoquímica de l’empresa juntament amb les purgues d’una caldera i el rebuig d’un tractament d’osmosi. Totes aquestes aigües s’homogeneïtzen en dos tancs i les aigües un cop depurades s’aboquen a l’EDAR del polígon. L’empresa realitza controls de qualitat de l’aigua d’abocament del pH, conductivitat, DQO i clorurs, ja que ha de complir amb els paràmetres establerts per abocar , establerts en el decret 132/2003 del Reglament dels serveis públics de sanejament. Per tant l’empresa és coneixedora de la qualitat i la quantitat de les aigües que aboca. El que no coneixia són les concentracions i els cabals dels diferents efluents que van a la depuradora, procedents de la neteja dels reactors, purgues de caldera o el rebuig del tractament d’osmosi. L’objectiu del projecte és aportar propostes de millora a l’actual sistema de neteja dels reactors i del funcionament de la depuradora per tal de reduir tant el volum a tractar com la concentració dels paràmetres més crítics ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització