Valoració del dolor agut postoperatori en els pacients hospitalitzats del Servei de Cirurgia de la Clínica Girona

Share
El dolor és una experiència subjectiva que afecta el benestar del pacient i provoca un augment de la morbimortalitat. Malgrat és coneguin les conseqüències negatives, el dolor postoperatori encara és infravalorat i manejat de forma inadequada. L’aplicació d’una valoració adequada i sistemàtica del dolor en el postoperatori ajuda a interpretar millor aquest símptoma i, d’aquesta manera a fer bon ús dels recursos disponibles i de forma més eficaç Objectius: Conèixer el nivell de dolor agut postoperatori experimentat pels pacients hospitalitzats i intervinguts al servei de Cirurgia General de la Clínica Girona, estudiar la relació del dolor agut postoperatori amb el diagnòstic dels pacients i analitzar la presencia de dolor agut postoperatori amb el tipus d’analgèsia administrada i la necessitat de medicació de rescat Mètodes: Estudi descriptiu i longitudinal que s’ha portat a terme amb el registre de les dades dels pacients que complien els criteris d’inclusió, seleccionant pacients dels dos sexes, adults, majors de 18 anys, sotmesos a cirurgia programada i informats prèviament. Es van realitzar valoracions del nivell de dolor a cada 8h, durant les 72 hores posteriors a la intervenció mitjançant una escala visual analògica Resultats: S’han inclòs 69 pacients en el període compres entre el 3 de Març i el 30 d’Abril. La puntuació de l’escala visual analògica va indicar que a les 8 hores de la intervenció quirúrgica va ser el moment de major intensitat de dolor i major nombre de pacients amb dolor moderat (30,4%) i amb dolor intens (21,6%). No s’han observat diferències estadísticament significatives entre el tipus d’intervenció i el nivell de dolor en les primeres 24 hores (p>0,05). L’associació de Paracetamol i Metamizol va ser la més utilitzada com analgèsia de base (46,4%). El 20,3% dels pacients van necessitar d’analgèsia de rescat i la Petidina clorhidrat va estar l’analgèsic narcòtic més utilitzat (42,9%). Les intervencions derivades del sistema digestiu van ser les que van concentrar més pacients amb necessitat d’analgèsia de rescat (57,1%) Conclusió: És necessari millorar l’atenció al pacient amb dolor agut postoperatori. Es proposa avaluar i registrar sistemàticament el nivell de dolor dels pacients, utilitzant una escala multidimensional i combinada que s’adapti a cada persona ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització