Les Finalitats de les fundacions: els seus tipus i les regles sobre el seu compliment i modificació