El Punt de vista dels registradors sobre la futura regulació de les obligacions i els contractes al Codi Civil de Catalunya