{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament d'Informàtica i Matemàtica Aplicada" , "dc.contributor.author": "García Fernández, Ismael" , "dc.date.accessioned": "2015-01-21T12:10:09Z" , "dc.date.available": "2015-01-21T12:10:09Z" , "dc.date.issued": "2012-10-24" , "dc.identifier.other": "Gi. 385-2013" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/107998" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/9870" , "dc.description.abstract": "The main question explored in this thesis is how to define novel parallel random-access data structures for surface and image spatial data with efficient construction, storage, and query memory access patterns. Our main contribution is a set of parallel-efficient methods to evaluate irregular, sparse or even implicit geometries and textures in different applications: a method to decouple shape and shading details from high-resolution meshes, mapping them interactively onto lower resolution simpler domains; an editable framework to map highresolution meshes to simpler cube-based domains, generating a parallel-friendly quad-based representation; a new parallel hashing scheme compacting spatial data with high load factors, which has the unique advantage of exploiting spatial coherence in input data and access patterns" , "dc.description.abstract": "La qüestió principal explorada en aquesta tesi doctoral és la forma de definir noves formes d'accés aleatori paral•lel en estructures de dades amb informació de superfícies i d'imatge. La nostra principal aportació és un conjunt de mètodes paral•lels i eficients per avaluar imatges i geometries irregulars, i proposem: un mètode per a separar la forma i els detalls d'aparença visual partint de malles d'alta resolució, mapejant de manera interactiva la informació en dominis més simples de baixa resolució; un marc d'edició geomètrica per convertir malles irregulars de triangles d'alta resolució en representacions més simples basades en un domini de cubs, generant una estructura fàcilment paral•lelitzable basada en primitives quadrangulars; un nou esquema de hashing paral•lel per a la organització i compactació de dades espacials amb un elevat factor de càrrega, explotant la coherència espacial de les dades d'entrada i els seus patrons d'accés a memòria" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "eng" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/" , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "Spatial data" , "dc.subject.other": "Dades espacials" , "dc.subject.other": "Datos espaciales" , "dc.subject.other": "Parallel computing" , "dc.subject.other": "Computació paral·lela" , "dc.subject.other": "Computación paralela" , "dc.subject.other": "Spatial hashing" , "dc.subject.other": "Hashing espacial" , "dc.subject.other": "Surface parameterization" , "dc.subject.other": "Superfície de parametrització" , "dc.subject.other": "Superficie de parametrización" , "dc.subject.other": "Subdivision surfaces" , "dc.subject.other": "Subdivisió de superfícies" , "dc.subject.other": "Subdivisión de superficies" , "dc.subject.other": "Surface simplification" , "dc.subject.other": "Simplificació de superfícies" , "dc.subject.other": "Simplificación de superficies" , "dc.title": "Parallel spatial data structures for interactive rendering" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Patow, Gustavo" , "dc.subject.udc": "68 - Indústries, oficis i comerç d'articles acabats. Tecnologia cibernètica i automàtica" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }