{ "dc.contributor.author": "García-Berthou, Emili" , "dc.date.accessioned": "2014-12-09T08:17:09Z" , "dc.date.available": "2014-12-09T08:17:09Z" , "dc.date.issued": "1993" , "dc.identifier.issn": "1133-6889" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/9768" , "dc.description.abstract": "A BASIC computer program (REMOVAL) was developed to compute in a VAXNMS environment all the calculations of the removal method for population size estimation (catch-effort method for closed populations with constant sampling effort). The program follows the maximum likelihood methodology, checks the failure conditions, applies the appropriate formula, and displays the estimates of population size and catchability, with their standard deviations and coefficients of variation, and two goodness-of-fit statistics with their significance levels. Data of removal experiments for the cyprinodontid fish Aphanius iberus in the Alt Emporda wetlands are used to exemplify the use of the program" , "dc.description.abstract": "Es presenta un programa informàtic REMOVAL en llenguatge BASIC per a l'estimació de grandària poblacional mitjançant el mètode removal (mètode de captures successives per a poblacions tancades i esforç de mostreig constant), d'ús en un entorn VAX/VMS. El prograrna segueix el mètode de màxima versemblança, controlant les conditions d'error i les fórmules apropiades, i proporciona estimacions de grandària poblacional i capturabilitat, amb les corresponents desviacions típiques i els coeficients de variació, i dos estadístics de bondat d'ajustament amb els seus nivells de significació. S'utilitzen dades d'experiments removal per al peix ciprinodontid Aphanius iberus als aiguamolls de l'Alt Empordà per a exemplificar l'ús del program" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "eng" , "dc.publisher": "Institut d'Estudis Catalans. Institució Catalana d'Història Natural" , "dc.relation.isformatof": "Reproducció digital del document publicat a: http://revistes.iec.cat/index.php/BICHN/article/view/8874" , "dc.relation.ispartof": "Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 1994, núm. 61, p. 13-17" , "dc.relation.ispartofseries": "Articles publicats (D-CCAA)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.subject": "Peixos -- Poblacions -- Informàtica" , "dc.subject": "Fish populations -- Data processing" , "dc.title": "A Computer program for estimating population size by the removal method" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/article" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.embargo.terms": "Cap" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" , "dc.identifier.idgrec": "012959" , "dc.identifier.eissn": "2013-3987" }