{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament de Química" , "dc.contributor.author": "Parera Briansó, Magda" , "dc.date.accessioned": "2014-06-19T07:22:00Z" , "dc.date.available": "2014-06-19T07:22:00Z" , "dc.date.issued": "2014-05-20" , "dc.identifier.other": "Gi. 1088-2014" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/145035" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/9208" , "dc.description.abstract": "The transition-metal catalysed [2+2+2] cycloaddition reaction is a highly efficient synthetic tool that allows six-membered polysubstituted carbo- and heterocyclic derivatives to be obtained in an atom economy process. This doctoral thesis is based on methodological and mechanistic studies of the rhodium(I)-catalysed [2+2+2] cycloaddition reaction. In particular, the use of hemilabile S-stereogenic and P-stereogenic ligands for the rhodium-catalysed [2+2+2] cycloaddition is described. The activity of these new catalytic systems is evaluated in the cycloaddition of three alkynes and in the enantioselective cycloaddition of enediynes to obtain chiral cyclohexa-1,3-dienes. Moreover, the participation of Baylis-Hillman adducts as alkene moieties for the partially intramolecular [2+2+2] cycloaddition is described for the synthesis of a set of enantioenriched bicyclic cyclohexadienes featuring a quaternary stereogenic centre. Finally, the mechanistic study of the [2+2+2] cycloaddition of alkynes by electrospray ionization mass spectrometry and DFT calculations is performed." , "dc.description.abstract": "La reacció de cicloaddició [2+2+2] catalitzada per metalls de transició és una eina molt eficient que permet la formació de derivats carbo- i heterocíclics polisubstituïts de sis membres en un procés d’economia atòmica. Aquesta tesi doctoral es basa en l’estudi metodològic i mecanístic de les reaccions de cicloaddició [2+2+2] catalitzades per rodi(I). Concretament, es descriu l’ús de lligands hemilàbils S-estereogènics i P-estereògenics per a la reacció de cicloaddició [2+2+2] catalitzada per rodi d’alquins i també en la cicloaddició enantioselectiva d’endiïns per a l’obtenció de ciclohexadiens quirals. També s’estudia la participació d’adductes de Baylis-Hillman com a substrats olefínics d’aquestes reaccions permetent la síntesi de ciclohexadiens quirals bicíclics amb un centre estereogènic quaternari. Finalment, es presenta l’estudi mecanístic de les reaccions de cicloaddició [2+2+2] d’alquins a través de l’espectrometria de masses amb ionització per electroesprai i càlculs DFT." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "eng" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs." , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "Rhodium" , "dc.subject.other": "Rodi" , "dc.subject.other": "Rodio" , "dc.subject.other": "Cycloaddition" , "dc.subject.other": "Cicloaddició" , "dc.subject.other": "Cicloadición" , "dc.subject.other": "Catalysts" , "dc.subject.other": "Catalitzadors" , "dc.subject.other": "Catalizadores" , "dc.subject.other": "ESI-MS" , "dc.subject.other": "Hemilabile ligands" , "dc.subject.other": "Chiral" , "dc.subject.other": "Baylis-Hillman" , "dc.title": "Transition metal-catalysed [2+2+2] cycloaddition reactions. Methodology and mechanism" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Roglans i Ribas, Anna" , "dc.contributor.director": "Pla i Quintana, Anna" , "dc.subject.udc": "547 - Química orgànica" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }