{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors" , "dc.contributor.author": "Prados Gutiérrez, Ricard" , "dc.date.accessioned": "2013-06-13T06:51:27Z" , "dc.date.available": "2013-06-13T06:51:27Z" , "dc.date.issued": "2013-05-02" , "dc.identifier.other": "Gi. 748-2013" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/111333" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/7916" , "dc.description.abstract": "The fusion of several images of the same scene into a single and larger composite is known as photo-mosaic. Unfortunately, the seams along image boundaries are often noticeable, due to photometrical and geometrical registration inaccuracies. Image blending is the merging step in which those artefacts are minimized. Processing bottlenecks and the lack of medium-specific processing tools have restricted underwater photo-mosaics to small areas despite the hundreds of thousands of square meters that modern surveys can cover. Producing these mosaics is difficult due to the challenging nature of the underwater environment and the image acquisition conditions. This thesis proposes strategies and solutions to tackle the problems of very large underwater optical surveys (Giga-mosaics), presenting contributions in the image preprocessing, enhancing and blending steps, resulting in an improved visual quality in the final photo-mosaic" , "dc.description.abstract": "La unió de diverses imatges d’una mateixa escena en una d’única i més gran és coneguda com a foto-mosaic. Malauradament, els límits de les imatges són habitualment perceptibles, degut a imprecisions en els registres fotomètric i geomètric. La fusió d'imatges és l'etapa del procés d'unió a la qual aquests artefactes són minimitzats. Els colls d'ampolla en el processament i la manca d'eines específiques pel tractament del medi han restringint els foto-mosaics submarins a àrees reduïdes, malgrat que els estudis actuals poden cobrir centenars de milers de m2. . La producció d'aquests mosaics és complexa donada la naturalesa del medi subaquàtic i les condicions d'adquisició de les imatges. Aquesta tesi proposa estratègies i solucions per afrontar el problema de la generació de foto-mosaics submarins de grans dimensions (Giga-mosaics), i presenta contribucions en les etapes de preprocessament, realçat i fusió d’imatges, donant lloc a una qualitat visual millorada del foto-mosaic final" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "eng" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs." , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "Image blending" , "dc.subject.other": "Optical mapping" , "dc.subject.other": "Image mosaicing" , "dc.subject.other": "Underwater surveys" , "dc.subject.other": "Large scale mapping" , "dc.subject.other": "Underwater robotics" , "dc.subject.other": "Fusió d'imatges" , "dc.subject.other": "Mapatge òptic" , "dc.subject.other": "Mosaics d'imatges" , "dc.subject.other": "Estudis submarins" , "dc.subject.other": "Mapatge a gran escala" , "dc.subject.other": "Robòtica submarina" , "dc.subject.other": "Fusión de imágenes" , "dc.subject.other": "Mapeo óptico" , "dc.subject.other": "Mosaicos de imágenes" , "dc.subject.other": "Estudios submarinos" , "dc.subject.other": "Mapeo a gran escala" , "dc.subject.other": "Robótica submarina" , "dc.title": "Image blending techniques and their application in underwater mosaicing" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "García Campos, Rafael" , "dc.contributor.director": "Neumann, László" , "dc.subject.udc": "004 - Informàtica" , "dc.subject.udc": "62 - Enginyeria. Tecnologia" , "dc.subject.udc": "68 - Indústries, oficis i comerç d'articles acabats. Tecnologia cibernètica i automàtica" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }