{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Institut de Medi Ambient" , "dc.contributor.author": "Devesa i Peiró, Francesc" , "dc.date.accessioned": "2012-05-29T10:18:30Z" , "dc.date.available": "2012-05-29T10:18:30Z" , "dc.date.issued": "2006-03-24" , "dc.identifier.isbn": "8468991120" , "dc.identifier.other": "DL Gi.654-2006" , "dc.identifier.uri": "http://www.tdx.cat/TDX-0512106-132824" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/7907" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/4837" , "dc.description.abstract": "Aquesta tesi presenta un projecte de gestió integral d'infraestructures hidràuliques de sanejament a la Conca del riu Besòs. S'han considerat dos sistemes de sanejament (La Garriga i Granollers) amb les seves respectives xarxes de clavegueram i Estacions Depuradores d'Aigües Residuals (EDAR), i un tram del riu Congost, afluent del Besòs, com a medi receptor de les seves aigües residuals. Amb aquesta finalitat es construeix i s'utilitza un Sistema de Suport a la Decisió Ambiental (SSDA). Aquesta eina incorpora l'ús de models de simulació de qualitat de l'aigua pels sistemes de clavegueram, EDAR i riu, com a forma d'extracció de coneixement sobre la gestió integrada d'aquests elements. Aquest coneixement es conceptualitza, posteriorment, en forma d'arbres de decisió, que proporcionaran a l'usuari les actuacions a realitzar davant de les diferents situacions reals de gestió diària." , "dc.description.abstract": "This thesis presents an integrated management project for hydraulic sanitation infrastructures at the basin of the River Besòs. Two sanitation systems were taken into account (La Garriga and Granollers) with their respective sewage systems and Wastewater Treatment Plants (WWTP), and one stretch of the River Congost, a tributary of the Besòs, as a receptor environment for their waste water. To this end, an Environmental Decision Support System (EDSS) was constructed and used. This tool incorporates the use of water quality simulation models for the sewage systems, WWTP and river as a means of obtaining knowledge about the integrated management of these elements. This knowledge is later conceptualised in the form of decision trees, which provide the user with the interventions to be carried out when faced with the various real situations which arise in day-to-day management." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs." , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "WWTP" , "dc.subject.other": "Depuradoras de aguas residuales" , "dc.subject.other": "Depuradores d'aigües residuals" , "dc.subject.other": "Wastewater treatment plants" , "dc.subject.other": "Sistema de saneamiento" , "dc.subject.other": "Sistema de sanejament" , "dc.subject.other": "Sewage system" , "dc.subject.other": "Cuenca del río Besós" , "dc.subject.other": "River Besòs basin" , "dc.subject.other": "Conca del riu Besòs" , "dc.subject.other": "Ammonium" , "dc.subject.other": "Amonio" , "dc.subject.other": "Amoni" , "dc.subject.other": "Calidad del agua" , "dc.subject.other": "Water quality" , "dc.subject.other": "Qualitat de l'aigua" , "dc.subject.other": "Sistemas expertos" , "dc.subject.other": "Expert systems" , "dc.subject.other": "Sistemes experts" , "dc.subject.other": "Integración de modelos" , "dc.subject.other": "Integration models" , "dc.subject.other": "Integració de models" , "dc.subject.other": "Environmental Decision Suport System" , "dc.subject.other": "Sistema de Soporte a la Decisión Ambiental" , "dc.subject.other": "Sistema de Suport a la Decisió Ambiental" , "dc.subject.other": "EDAR" , "dc.subject.other": "Gestió integral d'infraestructures hidràuliques" , "dc.subject.other": "Gestión integral de las infraestructuras hidráulic" , "dc.subject.other": "Hydraulic infrastructures management" , "dc.title": "Desenvolupament d'un sistema de suport a la decisió ambiental per a la gestió de les infraestructures hidràuliques, amb l'objectiu de garantir la qualitat de l'aigua a la Conca del Besòs" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Comas Matas, Joaquim" , "dc.contributor.director": "Poch, Manuel" , "dc.subject.udc": "62 - Enginyeria. Tecnologia" , "dc.subject.udc": "628 - Enginyeria sanitària. Aigua. Sanejament. Enginyeria de la il·luminació" , "dc.subject.udc": "66 - Enginyeria, tecnologia i indústria química. Metal·lúrgia" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" , "dc.coverage.geolocation": "east=2.287408526568089; north=41.66214161495854; name=EDAR La Garriga" , "dc.coverage.geolocation": "east=2.2723561; north=41.5681522; name=EDAR Granollers" , "dc.coverage.geolocation": "east=2.286184340573194; north=41.664416681382576; name=Riu Congost" , "dc.coverage.geolocation": "east=2.2418658966606664; north=41.54564571794418; name=Conca del riu Besòs" }